Obehörigt röjande av insiderinformation - Studentportalen

847

Lagen 2005:377 om straff för marknadsmissbruk vid handel

3. att en relevant person, oavsett vad som följer av lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, på annat sätt än inom ramen för sin anställning eller ett tjänsteavtal röjer information eller ställningstagande till någon annan person om den relevanta personen vet, eller 5 § Om Finansinspektionen har utfärdat sanktionsföreläggande enligt 5 kap. 19 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EUs marknadsmissbruksförordning, får åklagaren inte väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller besluta om åtalsunderlåtelse för samma person i fråga om den överträdelse som ligger till grund för sanktionsföreläggandet. Otillbörlig Marknadspåverkan (Lagen 2005:377 om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument) Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; utfärdad den 2 juni 2005.

Lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

  1. Medealand sara stridsberg pdf
  2. Nokia di bawah 500
  3. Maya folkets talsystem
  4. I malala
  5. Mitt lön visma
  6. Konradsbergsskolan expedition
  7. Stenersen family tree

Härigenom föreskrivs att det i lagen (2005:377) om straff för mark-nadsmissbruk vid handel med finansiella instrument ska införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse. 9 a § Bestämmelserna i 2–8 §§ ska inte tillämpas vid handel med sådana finansiella instrument som omfattas av artiklarna 3 och 5 i MAR och MAD 2 var KompL och LSM som ersatte lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (MmL). De nya bestämmelserna infördes delvis för att säkerställa att EU-rättsliga krav återfinns i svensk rätt. Vidare infördes bestämmelserna för … I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europa-parlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk).

2003 års marknads-missbruksdirektiv har ersatts av två nya EU-rättsakter, dels marknadsmiss-bruksförordningen, dels marknadsmissbruksdirektivet. Förordningen är direkt tillämplig och började gälla den 3 juli 2016. 1 § I denna lag förstås med 1.

Obehörigt röjande - Advokatsamfundet

(MmL) vilka ersatte den tidigare insiderlagstiftningen  May 12, 2016 SWEDISH: LAGEN (2005:377) OM STRAFF FÖR MARKNADSMISSBRUK VID HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT). ACCORDINGLY  -Financial Instruments Trading (Market Abuse Penalties) Act /Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument 9 a § Bestämmelserna i 2-8 §§ ska inte tillämpas vid handel med sådana finansiella instrument som omfattas av artiklarna 3 och 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi.

Lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Yttrande över promemorian Skyldighet för vissa offentliga

Definitioner 1 § I denna lag förstås med 1. insiderinformation: information om en icke offentliggjord eller inte all-mänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset Lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

finns i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (marknadsmissbrukslagen).
Olaus petriskolan örebro schema

Varje år misstänks flera personer för brottet otillbörlig marknadspåverkan på grund av att de har handlat med sig själva. marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument för vilket det lägsta föreskrivna straffet är fängelse, 3. ha skulder som överstiger 100 000 kronor och som verkställs hos Kronofogdemyndigheten, 4.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande. Definitioner 1 § I denna lag förstås med 1.
Fullmakt posten företag

pdf aa preamble
pressbyrån karlskrona centralstation
laboration naturkunskap 1b
hebreiska språket på engelska
senaste vinter os
vad ar taxeringsvardet pa mitt hus

Skatteförvaltningens anvisning om behandling av - Vero

Det handlar bland annat om oredlighet mot borgenärer och bokföringsbrott. avser lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (i det följande marknadsmissbrukslagen), se 2 § första stycket 3 forordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten. I promemorian föreslås en ny lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med Av lagen (2016:1307) om straff fo r marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument fo ljer att insiderinformation inte fa r utnyttjas fo r handel pa va rdepappersmarknaden fo r egen eller annans ra kning.

Lagen om marknadsmissbruk - DiVA

SFS 2013:386 Definitioner 1 § I denna lag förstås med 1. insiderinformation: information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument, 2. handel på värdepappersmarknaden: handel på en Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument Departement: Finansdepartementet V Ikraft: 2005-07-01 överg.best. Lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning .

Senaste lydelse 2003:1175. 3 Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument Marknadsmissbrukslagen. Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 1 februari 2017. 5. Finansinspektionens verksamhet som rör övervakning enligt lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. 1. Lagen omtryckt 1992:1474.